Länsi-Uudenmaan polkijoiden / Kommunalvalteser 2017 för Kyrkslätt

Kuntavaaliteesit 2017 Kirkkonummelle

Pyöräliikenteeseen käytettävä raha ei ole kulu vaan investointi. Panostamalla ja kehittämällä pyöräliikennettä saadaan terveempiä kuntalaisia, säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa, miellyttävämpää elinympäristöä ja tasa-arvoisempaa liikkumista. Kun enemmän arkisia matkoja tehdään pyörällä, ruuhkat vähenevät. Hyvin suunnitellut reitit parantavat kaikkien tiellä liikkujien turvallisuutta.

Erityisen merkityksellistä on lasten ja nuorten kasvattaminen aktiivisiksi ja liikkuviksi kansalaisiksi. Kävellen tai pyöräillen tehtyä koulumatkaa parempaa arkiliikuntaa ei ole.

Kirkkonummella pyöräilyn kulkutapaosuus on vuonna 2012 tehdyssä HSL:n kartoituksessa 6%. Se on kansallisesti alhainen luku. Jo varsin pienillä toimenpiteillä voimme nostaa Kirkkonummea liikkumisystävällisemmäksi. Tässä teillä tulevilla kuntapäättäjillä on merkittävä rooli.

Kuntavaaliehdokkaana voit allekirjoittaa teesimme, jolloin puolestamme autamme sinua kampanjoinnissa nostamalla nimeäsi esille viestinnässämme. Lisäksi vaali- ja valtuustotyössä autamme mielellämme sinua perustelemaan teeseihimme liittyviä näkökantojasi esimerkiksi taustoittavalla työllä ja materiaaleillamme.

Att satsa på cykeltrafiken är inte en utgift utan en investering. Genom att satsa på att utveckla cykeltrafiken får man friskare invånare, inbesparningar i social- och hälsövård och trevligare miljö. När fler vardagliga resor görs med cykel minskar even bilköerna. Välplanerade rutter förbättrar tryggheten för alla.

Det är särskilt betydelsefullt att fostra barn och unga till aktiva och motionerande medborgare. Den bästa vardagsmotionen är att gå eller cykla till skolan.

Enligt en kartläggning från 2012 av HRT är andelen cykelresor av alla gjorda resor 6 % i Kyrkslätt. Det är nationellt sett en låg siffra. Med redan små åtgärder kan vi göra Kyrkslätt smidigare för att färdas på olika sätt. I detta har ni blivande kommunala beslutsfattare en betydande roll.

Som kommunalvals kandidat kan du underteckna våra teser, varvid vi hjälper dig i din kampanj genom att lyfta fram ditt namn i vår kommunikation. Dessutom hjälper vi dig gärna i ditt kampanj- och fullmäktigearbete att motivera synvinklar på våra teser.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Vaaliteesit

Luodaan pyöräilynedistämisohjelma

Tuodaan jalankulun ja pyöräilyn edistäminen osaksi kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Määritetään pääväyläverkosto, jonka kunnossapidosta huolehditaan sekä jossa pyöräily ja jalankulku eriytetty.

Vi skapar ett program för främjandet av cykelåkning.

Vi framför främjandet av cykel- och gångtrafik som en del av kommunens planering och beslutsfattande. Vi definierar ett nätverk av huvudleder, som uppräthålls och där cykel- gångtrafik skiljs åt.

Kouluille ja liityntäpysäköintiin kunnolliset pyörätelineet

Pyörätelineiden tulisi olla vähintään runkolukittavia, mieluiten katoksellisia, ja pyöräpaikkoja tulee olla riittävästi. Ilkivallan- ja varkaudenpelko on merkittävä este pyöräilyn aloittamiselle tai jatkamiselle.

Ordentliga cykelställningar till skolorna och parkeringarna till matartrafiken

Cykelställningarna ska åtminståne möjligtgöra att lösa vid cykelramen, helst med tak på och det ska finnas tillräckligt med cykelplatser. Rädsla för vandalism och stöld är ett betydande hinder för att börja eller fortsätta cykla.

Lisää seudullisia pyöräväliä ja -reittejä

Olemassa olevien pyöräväylien merkintöjä ja viitoituksia parannetaan. Edistetään pyöräreittien yhtenäisyyttä. Pyritään luomaan merkitty maastopyöräreitti.

Fler regionala cykelleder och -rutter

Den existerande skyltningen för cykellederna förbättras. Vi främjar enhetliheten i cykelrutterna. Vi strävar efter att skapa en utmärkt rutt för terrängcykling.

Allekirjoittaneet ehdokkaat - Undersignade kandidater (23)

Järjestä nimen, ehdokasnumeron tai puolueen mukaan.

Nro
Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
111
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
196
Vihreä liitto
197
Aurinko Le
Vihreä liitto
183
Vihreä liitto
216
Vihreä liitto
163
Irja Bergholm
Vasemmistoliitto
191
Jaakko Kallio
Vihreä liitto
186
Vihreä liitto
182
Jens Gellin
Vihreä liitto
209
Vihreä liitto
131
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
165
Kari Hujanen
Vasemmistoliitto
202
Vihreä liitto
172
Leo Vartiainen
Vasemmistoliitto
200
Vihreä liitto
184
Vihreä liitto
162
Mirja-Irene Hätälä
Suomen Kristillisdemokraatit
187
Vihreä liitto
170
Saarimaa Riki
Vasemmistoliitto
190
Vihreä liitto
175
Susanna Angervo-Gill
Vihreä liitto
194
Vihreä liitto
157
Vesa Hirvonen
Suomen Kristillisdemokraatit

Länsi-Uudenmaan polkijat

Länsi-Uudenmaan polkijat haluaa edistää pyöräilyä läntisellä Uudellamaalla. Olemme Pyöräliiton alaisuudessa toimiva
yhteisö. Järjestämme tempauksia, pyrimme vaikuttamaan pyörätieolosuhteisiin ja suunnitteluratkaisuihin siten, että niissä huomioitaisiin niin autolla, pyörällä kuin jalkaisinkin liikkuvat asukkaat. Näin liikkumisesta tulee sujuvampaa ja kaikkien liikenneturvallisuus paranee.

Meitä yhdistää se, että joskus pyöräilemme. Olemme arkipyöräilijöitä ja urheilupyöräilijöitä, aktiivipyöräilijöitä ja satunnaispyöräilijöitä. Kuljemme myös autolla, jalan tai julkisilla, kun tarve sitä vaatii.

Allekirjoita teesit